​Læs om Usserød Å -projektet her. Et projekt støttet af EU-Life.

Projektet Usserød Å blev gennemført i perioden 2012 – 2016. Usserød Å projektet har modtaget ca. 7 mio. DKK fra EU LIFE programmet med et samlet budget på ca. 18,5 mio. DKK
Projektet opstod som et samarbejde mellem tre kommuner: Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune, Rudersdal Kommune og de tre kommuners forsyningsselskaber Fredensborg Forsyning, Hørsholm Vand og  Forsyningen Allerød Rudersdal 

Projektet har medført

  • Et tættere samarbejde mellem de tre kommuner og forsyninger omkring Usserød Å
  • Et fælles målesystem til monitering og overvågning af vandstand og miljø i Usserød Å
  • Fælles beredskabsplaner for oversvømmelser og forureninger i Usserød Å
  • En fælles hydraulisk model for hele åen

 

EU-Lifeprojektet blev igangsat af de tre kommuner efter de oversvømmelser, der var konsekvensen af den ekstreme regn, der faldt over området i august 2010. Yderligere oplysninger om projektet kan findes på Usserød å-samarbejdets hjemmeside

Som en del af EU-Life projektet er der blandt andet etableret anlæg til der skal formindske risikoen for oversvømmelser fra Usserød å. Et af disse anlæg, er udvidelsen af vådengen opstrøms broen på Mortenstrupvej. 

 


Selvom EU LIFE projektet omkring Usserød Å nu er afsluttet, så fortsætter det gode samarbejde mellem de tre kommuner og de tre forsyninger, om at sikre mod oversvømmelser langs åen og om at forbedre miljøet i åen og oplevelsen ved at færdes langs med åen.

De initiativer, der er blevet iværksat i forbindelse med EU LIFE projektet, lever fortsat videre og vi vil sammen fortsætte med at videreudvikle bl.a. målersystemet i åen, den hydrauliske model og de fælleskommunale beredskabsplaner for Usserød Å.

De tre kommuner og forsyninger er gået sammen om at bekæmpe oversvømmelser dels ved at have en fælles beredskabsplan for håndtering/ forhindring af oversvømmelser langs med åen og dels ved at have etableret en række tiltag ved åen, der markant mindsker risikoen for oversvømmelser.

Som arbejdsredskab for de tre kommuner er der etableret et fælles målesystem , der kan advare, når vandstanden når et kritisk niveau.

Det er to målere ved Stampedam og Parallelvej, som reagerer, når vandstanden når et vist niveau, og sender en besked til de tre kommuner om, at vandstanden i Usserød Å er meget høj, og at der er risiko for at vandet fra åen vil kunne oversvømme huse, hvis vandstanden bliver ved med at stige. 

Dette giver kommunerne mulighed for på forhånd at forberede sig på at håndtere en oversvømmelsessituation, og derved mindske konsekvenserne af en oversvømmelse.
Samtidig sendes der et signal til sluserne i Sjælsø og ved Mortenstrupvej, der lukker disse, så at der kommer mindre vand ned til de kritiske steder langs med åen.

Målerne benyttes også i en hydraulisk model for Usserød Å, der kan forudsige hvor der er størst risiko for oversvømmelser fra åen ved kraftige skybrud.

De ti målestationer langs Usserød Å og tre i Donse Å måler tre ting:

  • Vandstand (målt ift. Havoverfladen. Der vises således ikke hvor dybt der er i åen det pågældende sted)
  • Vandets flow (hvor meget vand der løber i åen)
  • Iltindhold

På målerhjemmesiden ses også fire lokale regnmålere, således at man kan se regnens betydning for vandstanden.

”Vi tilbyder borgerne et overblik, en mulighed for at følge med i, hvordan vandet i åen opfører sig,” fortæller biolog Claus Matzen, Fredensborg Kommune, daglig leder af Usserød Å Sekretariatet.

Nu og her er der udelukkende mulighed for at se ”historiske” data, da hjemmesiden kun opdateres en gang i døgnet:

”Men vi arbejder på at ændre dette, så målerne fremover kan følges live, fortsætter Claus Matzen. Nu er vi ude med en version 1.0, men i næste udgave vil vi naturligvis meget gerne kunne tilbyde helt friske og aktuelle live-data.”

Den nye sluse ved Mortenstrupsvej i Hørsholm og den tilhørende udvidede vådeng vest for åen, hjælper begge med at håndtere vandet, dels det som kommer fra Sjælsø, dels når der falder store regnmængder over Hørsholm Midtby, som løber ned i åen. Begge tiltag blev indviet søndag den 18. september 2016, og broen over åen blev straks døbt "Håbets bro" som en positiv modvægt til "Sukkenes Bro" i Venedig, hvor problemer med vandet ikke just er et ukendt fænomen.

Ved at hæve cykelstien langs åen, opsætte spuns på et stykke af Mortenstrupvej ved broen og etablere en sluse under broen, viser beregninger, at risikoen for oversvømmelser fra Usserød å, er reduceret til at skulle ske mindre end en gang hvert hundrede år.

Det samlede anlæg ved Mortenstrupvej har kostet ca. 3,5 mio. kroner.

Anlægget er etableret som et medfinansieringsprojekt i et samarbejde mellem Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand Aps. Hørsholm Kommune har stået for etablering og har finansieret projektet via et 20 årigt lån, som Hørsholm Vand Aps afdrager. Udgifterne hertil opkræves over spildevandstaktsterne. Hørsholm Vand Aps vil fremover stå for overvågning og drift af anlægget og det indgår i forsyningens døgnvagt for at sikre funktionen.

Ud over etableringen af slusen ved Mortenstrupvej, er der også etableret et dobbeltprofil og et dige langs med åen i Kokkedal og som en del af Klimaprojekt Kokkedal  mindskes tilførslen af regnvand fra et større boligområde til Usserød Å. Alt sammen initiativer, der er med til at sikre, at risikoen for åen går over sine bredder og forårsager oversvømmelser af boliger markant er mindsket fremover.