Status på sagsbehandlingen af skydebanerne i Langstrup Mose

Langstrup Flugtskydebane
Byrådet besluttede på dets møde den 24. april 2017, at administrationen skal i gangsætte revurdering af vilkår i skydebanens eksisterende miljøgodkendelse. 

Fredensborg Kommune har meddelt en landzonetilladelse til 4 skydehuse på ca. 15 m2 på Langstrup Flugtskydningsbane, Langstrup Mose 1, 3480  Fredensborg.

 


Karlebo Flugtskydebane
Byrådet besluttede på møde den 29. maj 2017, at kommunen skal nedlægge forbud mod fortsat drift på Karlebo Flugtskydebane, indtil miljøgodkendelsens vilkår 12 om renholdelse og fjernelse af affald på skydebanen er overholdt.
Afgørelsen trådte i kraft den 2. juni 2017.
Karlebo Sogns Jagtforening har meddelt kommunen, at det bliver et permanent stop for skydning. Skydningen er stoppet, og jagtforeningen arbejder i øjeblikket med at fjerne kastemaskiner, maskinhuse, gangbroer med skydepladser og andre installationer og indretninger, der tilhører jagtforeningen. 

Kommunen har udarbejdet projekt for oprensning af arealet for skydebaneaffald for dermed at reetablere den beskyttede natur på stedet.
Se beskrivelse af naturprojektet her. ​Se beskrivelse af naturprojektet her på Plan-Miljø og Klimudvalgets møde den 9. maj 2017 og på Plan- Miljø- og Klimaudvalgets møde den 30. maj 2017

 

 

Udvalgsformænd: Vi arbejder videre med løsning på støjproblemer fra skydebanerne
 
Der skal ikke herske tvivl om, at politikerne i Fredensborg Byråd arbejder videre med at finde en god løsning for både skydebanerne i Langstrup Mose og deres naboer.
 
”Vi ser med stor alvor på problemerne med skydeaffald i mosen og på de gener, som naboerne til skydebanerne oplever. I juni blev der indgået en foreløbig aftale med skydebanerne, som forhåbentlig reducerer støjgenerne. Men det ændrer ikke på, at vi må og skal finde en langsigtet og bæredygtig løsning, som så vidt muligt tilgodeser alle parter”, siger Lars Simonsen og Per Frost Henriksen i en fælles udtalelse som formænd for henholdsvis Plan,- Miljø- og Klimaudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget.
 
På udvalgenes næste møde i oktober forventer kommunens administration at fremlægge forskellige scenarier for skydebanernes fremtid til politisk beslutning.
 
De to udvalg planlægger derudover at besigtige andre moderne skydebaneanlæg i landet med en konstruktion, der reducerer støjen.
 
”Kommunikation er vigtigt i denne sag. Derfor har kommunen afholdt dialogmøder og oprettet en særlig side på kommunens hjemmeside, hvor alle interesserede løbende kan følge med i, hvad der sker i sagen,” udtaler de to formænd.