Langstrup Mose har et areal der er for vådt til afgræsning, så det er planen at pleje det med ekstensiv slåning, som fremmer et rigt plante og dyreliv.

 

19. december 2019 - Så naturgenopretningsprojektet i Langstrup Mose afsluttet
Forurenet jord og synligt affald i form af lerduer og haglskåle er fjernet og der er etableret 3 lavbundede søer.
I alt er der opgravet og bortskaffet knap 8.000 tons forurenet jord. Heraf ca. 4.400 tons med indhold af lerduer og haglskåle.
Den 30. oktober 2019 blev arealet, som har været anvendt til mellemdepotet for jord, dokumenteret rent og de sidste arbejder med retablering af Langstrupstien var færdigt slut november.
Nu er der sendt en Dokumentationsrapport til Region Hovedstaden, og vi forventer, at de godkender de udførte arbejder i løbet af det nye år.
Vi håber, at naturen vil tage godt imod de forbedringer, der er lavet i området, og at den kvitterer med en mangfoldig flora og fauna til glæde for biodiversiteten i kommunen.


 

2. oktober 2019
Gravearbejderne i Langstrup mose er i fuld gang. Al gravning og kørsel i mosen sker på jernplader. Jorden bliver læsset på dumpere og kørt i mellemdepot, hvorfra det læsses på lastbiller og køres til jordmodtager.
De tre søer er etableret og et antal grøfter er blevet afbrudt for at give området en mere naturlig hydrologi.
Selve gravearbejdet forventes afsluttet indenfor en uges tid. Herefter skal der bruges lidt tid på at rydde op og retablere vejen.

 

17. september 2019
Projektet i Langstrup Mose er i gang og forløber planmæssigt. 
Fældning af træer og slåning af vegetation er afsluttet i de områder, hvor der skal graves.
Der er udlagt jernplader, og selve gravearbejdet påbegyndes nu.

Træer fældes

Tagrør slåes

Der er udlagt køreplader

Fredag 30. august 2019
Naturgenopretning i Langstrup Mose ved Vejenbrød 67
Det er politisk besluttet, at naturen skal genoprettes i Langstrup Mose.
Naturgenopretningen omfatter oprensning af det tidligere skydebaneareal ved at fjerne forurenet jord og synligt affald i form af lerduer og haglskåle.
For at skabe en mere mangfoldig flora og fauna, vil der efter oprensningen desuden blive etableret tre nye lavvandede søer.

 Arbejdet går i gang nu. Først med etablering af skurby og mellemdepot for jord på en del af et areal, som schæferhundeklubben låner af kommunen.
Det egentlige gravearbejde forventes påbegyndt i slutningen af uge 37, hvorefter gravearbejde og kørsel med lastbiler vil foregå på hverdage i tidsrummet kl. 7-18.

Projektet har været i udbud over sommeren, og der blev den 22. august 2019 indgået kontrakt med HedeDanmark, som har stor erfaring med gravearbejder i moseområder, som kræver særlig skånsomme metoder.

Det planlagte projekt omfatter overordnet følgende delopgaver:

•    Rydning af vegetation
•    Bortskaffelse af affald i form af lerduer og haglskåle
•    Opgravning og bortkørsel af ca. 7.000 tons forurenet jord
•    Etablering af tre lavbundede søer

Langstrupstien vil ikke blive afspærret, men der bør som udgangspunkt ikke være færdsel på vejen, da arbejdet indebærer kørsel med tunge maskiner.

Projektet forventes at være færdigt i oktober-november 2019.

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Team Miljø på miljoe@fredensborg.dk.


Karlebo Flugtskydebane
Byrådet besluttede på møde den 29. maj 2017, at kommunen skal nedlægge forbud mod fortsat drift på Karlebo Flugtskydebane, indtil miljøgodkendelsens vilkår 12 om renholdelse og fjernelse af affald på skydebanen er overholdt.
Afgørelsen trådte i kraft den 2. juni 2017.
Karlebo Sogns Jagtforening har meddelt kommunen, at det bliver et permanent stop for skydning. Skydningen er stoppet, og jagtforeningen arbejder i øjeblikket med at fjerne kastemaskiner, maskinhuse, gangbroer med skydepladser og andre installationer og indretninger, der tilhører jagtforeningen. 

Kommunen har udarbejdet projekt for oprensning af arealet for skydebaneaffald for dermed at reetablere den beskyttede natur på stedet.
 

 

 

Udvalgsformænd: Vi arbejder videre med løsning på støjproblemer fra skydebanerne
 
Der skal ikke herske tvivl om, at politikerne i Fredensborg Byråd arbejder videre med at finde en god løsning for både skydebanerne i Langstrup Mose og deres naboer.
 
”Vi ser med stor alvor på problemerne med skydeaffald i mosen og på de gener, som naboerne til skydebanerne oplever. I juni blev der indgået en foreløbig aftale med skydebanerne, som forhåbentlig reducerer støjgenerne. Men det ændrer ikke på, at vi må og skal finde en langsigtet og bæredygtig løsning, som så vidt muligt tilgodeser alle parter”, siger Lars Simonsen og Per Frost Henriksen i en fælles udtalelse som formænd for henholdsvis Plan,- Miljø- og Klimaudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget.
 
På udvalgenes næste møde i oktober forventer kommunens administration at fremlægge forskellige scenarier for skydebanernes fremtid til politisk beslutning.
 
De to udvalg planlægger derudover at besigtige andre moderne skydebaneanlæg i landet med en konstruktion, der reducerer støjen.
 
”Kommunikation er vigtigt i denne sag. Derfor har kommunen afholdt dialogmøder og oprettet en særlig side på kommunens hjemmeside, hvor alle interesserede løbende kan følge med i, hvad der sker i sagen,” udtaler de to formænd.