Vi er godt i gang med udviklingsplanen for Fremtidens Nivå Bymidte.

Bebyggelsesplanen for etape 1 - der indeholder butikker og boliger - er politisk vedtaget og er grundlag for en ny lokalplan for området. Der er lige nu dialog med Nivå Centrets ejere omkring et lokalplanudkast for etape 1. Det forventes, at lokalplanforslaget kan komme i høring i starten af 2020 med vedtagelse i sommeren 2020.
Herefter kan Fredensborg Kommune påbegynde tilladelser til KFI's byggeri, og KFI kan igangsætte byggeriet.

Arbejdet med etape 2 – som indeholder blandt andet Generationernes Hus og boliger – er også gået i gang.

Samlet sætter etape 1 og etape 2 retningen for omdannelsen af Nivå Centret og Nivå skole til en sammenhængende bymidte, hvor offentlige og private funktioner kobles og skaber grundlag for byliv og sammenhængskraft på tværs af generationer.

Vi udvikler Fremtidens Nivå Bymidte sammen med dig
 

Der er udarbejdet et foreløbigt udkast til etape 2 af Fremtidens Nivå Bymidte. Det skal nu justeres sammen med Nivås borgere og de kommende brugere af Generationernes Hus.
 
Vi er nu i gang med at hente input til justering af det foreløbige udkast. Det sker i tæt koordinering med udvikling af en behovsspecifikation for Generationernes Hus.
Det betyder, at alle åbne arrangementer, hvor alle nuværende og kommende brugere og borgere er velkomne afvikles sammen.
På den måde er det muligt både at komme med input til indhold af Generationernes Hus og Nivå Bymidte samme aften.
 
Torsdag den 5. december havde vi Designlab møde i Nivå, hvor interesserede borgere deltog. 
Du kan se oplæggene fra aftenen her.

Konklusionsworkshop

 
 
I det tidlige forår inviterer vi til konklusionsworkshop, hvor det bliver muligt at komme og høre om de store linjer, der er kommet frem under inddragelsesprocessen. Hvordan samler trådene om et Generationernes Hus og Fremtidens Nivå Bymidte sig? Hvilke muligheder for sambrug og fællesfaciliteter er opstået og hvor mange kvadratmeter, skal der afsættes til de forskellige funktioner i Generationernes Hus? Hvordan skal Nivå Bymidte se ud i fremtiden? Hvor skal vi mødes, handle, lære, dyrke sport, og hvordan skal vi færdes?
 
Resultat
I løbet af foråret skal anden del af den strategiske byudviklingsplan for Nivå bymidte og behovsspecifikationen for Generationernes Hus danne baggrund for en politisk beslutning om det videre forløb.
 


Få et et kortfattet overblik over indholdet og rammen for den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte.
Den strategiske byudviklingsplan skal tage afsæt i de kvaliteter og potentialer, der kendetegner Nivå samt Nivå-borgernes drømme, ønsker og bekymringer i forhold til bymidtens fremtid.

Program og Bylivsstrategi for Fremtidens Nivå Bymidte blev vedtaget 1. oktober 2018.
God læselyst.

Der er i de næste par år sat fokus på at udvikle Nivå Bymidte. 
En strategisk byudviklingsplan skabe rammerne om en ny bymidte fyldt med liv og aktiviteter for borgere i alle aldre.

Byrådet har afsat budget til en ny skole, nyt bibliotek og kulturhus, plejecenter og evt. også en svømmehal, der skal samles i et ”generationernes hus”. Ved at samle disse funktioner sammen med detailhandel, butikker og NKK-hallen i en ny bymidte, tror vi, at der kan opstå et væld af nye mødesteder for både borgere og foreninger. De mange nye mødesteder kan udvikle sig med et helt nyt og levende byliv. Et byliv som altså baserer sig på, at vi ser og anvender bymidten som et ’mødested’ fremfor kun et ’købested’. 

Den strategiske byudviklingsplan vil blive udviklet over de næste par år.

Udviklingen skal ske i nært samarbejde med KFI, Realdania, centrale aktører, lokale interessenter og borgere. 

Realdania støtter Nivå Bymidte.

Realdania siger: Vi vil medvirke til udviklingen af mere bæredygtige byer, så de bliver en attraktiv ramme for menneskers liv og trivsel. 

Læs om Realdanias Nivå Bymidte projekt her 

Realdania