Har du prøvet den nye legeplads eller gået tur på de nye stier i lergravsområdet i Nivå?

Vi arbejder fortsat med at etablere de mange initiativer, der er i Helhedsplanen Lergravene i Nivå.
Det næste bliver etablering af et toilet tæt på legepladsen og aktivitetsområdet.

Du kan læse mere om Helhedsplanen længere nede på denne side.

 

Helhedsplan for Lergravene i Nivå er blevet til i et tæt samarbejde mellem en bred gruppe af borgere, interessenter og kommunen.
Gruppen har gennem en række møder fra januar til juni 2018 arbejdet ud fra visionen om, at lergravsområdet i 2021 er Nivås grønne hjerte, som understøtter folks gode og aktive liv gennem alle livets faser med den rekreative og vilde natur som ramme.

Arbejdsgruppen har haft stor fokus på at bevare og beskytte naturen i kombination med, at vi kan komme rundt i området, opleve det naturskønne område, hvor vi kan lege og opholde os og samtidig lære om naturen og kulturen i Nivå.

I Helhedsplanen arbejder vi med en zoneinddeling af området, som sikrer, at store dele af området fortsat kan udvikle sig på naturens præmisser samtidig med, at mindre områder bliver tilgængelige med mulighed for leg, læring, ophold og oplevelse. 

Princippet er, at ved

• Teglsøen er området primært prioriteret til aktivitetsområde for større børn og voksen, legeområde for mindre børn, læring, ophold, skovtårn og endeligt et område, der er specielt planlagt for hunde.

• Ved Sølyst Sø er der taget hensyn til det nærliggende boligområde. De eksisterende parkeringspladser bliver genoprettet, og der etableres et handicapvenligt toilet i tilknytning til parkeringspladsen. 

• Ved Nivaagaard Sø er området prioriteret til ro, fordybelse og naturoplevelse. Der suppleres med enkelte stier, bænke til ophold, små platforme ved søen og et fugletårn med god tilgængelighed

 

Juni 2016
• Indledende møde med naboer, skoler, institutioner, og grønne foreninger om
udvikling af aktivitetsområde ved den tørre lergravssø
September 2016
• Politisk beslutning om placering af aktivitetsområde samt samskabelse med
borgere og andre interessenter
• Dannelse af Foreningen Lergravene Nivå
Oktober 2016
• Budgetforlig, økonomi til området ved lergravssøerne
Oktober/november 2016
• Udbud af Aktivitetsområde og helhedsplan
December 2016
• valg af rådgiver
Januar 2017
• stormøde om indhold af aktivitetsområde
Februar 2017
• stormøde om kvalificering af den opdaterede plan for aktivitetsområdet
April 2017
• Politisk beslutning om aktivitetsområde
• Præsentation af den endelige plan i lergravsområdet
• Myndighedsbehandling
Maj 2017
• Udbud af aktivitetsområde
Oktober 2017
• Indvielse af aktivitetsområdet
• Skolernes motionsdag afholdt i det nye aktivitetsområde
Januar 2018
• Opstart på udvikling af helhedsplan for lergravsområdet – indbudt
arbejdsgruppe
• Åben brevkasse – alle interesseret kan komme med input og ideer til
helhedsplanen
Februar 2018
• Skitse til helhedsplan
Marts 2018
• Aktiviteter i lergravsområdet – annonceres på Facebook ”Vores Nivå”
•Intern og ekstern kvalificering af skitsen til helhedsplanen
April 2018
• Første forslag helhedsplan
Maj 2018
• Temamøde i arbejdsgruppen, hvor helhedsplanen finpudses
• Åben brevkasse – alle interesseret kan komme med input til finpudsning af
helhedsplan
Juni 2018
• Den endelige helhedsplan udarbejdes
August 2018
• Helhedsplanen fremlægges til politisk godkendelse
Oktober 2018
Endelig godkendelse af helhedsplanen 
2019 - 
Realisering af elementer i helhedsplanen
Foråret 2019
•    Anlæggelse af ny sti og renovering af eksisterende hovedstier
Sommeren 2019
•    etablering af legeplads på engen
•    renovering af trapper og sti ved Sølyst Sø
2020
•    etablering af toilet
•    skiltning i området
 

 

 

EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv
I henhold til EU's fuglebeskyttelsesdirektiv er sjældne, truede eller karakteristiske fuglearter beskyttet ved at udpege særlige fuglebeskyttelsesområder.

Isfuglen er på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1, hvilket betyder, at det er en art, der er særligt truet, og at der derfor skal oprettes fuglebeskyttelsesområder, hvor arten kan beskyttes.

Fuglebeskyttelsesområde
Danmark har 113 fuglebeskyttelsesområder. Formålet med fuglebeskyttelsesområderne er at opretholde og sikre levesteder, der er blevet forringet eller er direkte truede.

Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget af Miljø- og Fødevareministeriet.

Lergravssøerne er ikke del af et fuglebeskyttelsesområde, men ifølge fuglebeskyttelsesdirektivet (artikel 4, stk. 4) skal medlemsstaterne bestræbe sig på at undgå forurening eller forringelse af levesteder også uden for disse beskyttede områder.

Ifølge fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 5 er der især forbud mod forsætligt at forstyrre fuglene navnlig i yngletiden, i det omfang en sådan forstyrrelse har væsentlig betydning for formålet med direktivet.

Bern-Konventionen
Bern-Konventionens formål er at bevare vilde planter og dyr samt deres levesteder med særlig fokus på truede og følsomme arter.

Isfuglen er på Bern-konventionens liste II over højt beskyttede dyre arter.

Ifølge Bern-konventionen skal levestederne bevares for de omfattede dyrearter og de må ikke forsætligt forstyrres i ynglesæsonen.

Fredet art
Isfuglen er fredet, hvilket betyder, at den ikke forsætligt må dræbes eller indfanges.

Jagt og Vildtforvaltningsloven
I henhold til Jagt og Vildtforvaltningslovens § 7 må fugle ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden.

Miljøstyrelsen
Ifølge Lars Rodfelt fra Miljøstyrelsen er der ikke nogen specifikke afstandskrav i henhold til lovgivningen.


Dansk Ornitologisk Forening
Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk hovedkontor har oplyst, at isfugl er en sjælden ynglefugl. I alt findes kun omkring 10-20 ynglende par på Sjælland.

Dansk Ornitologisk Forening anbefaler, at der udlægges en 50 meter bufferzone rundt om yngleskrænten, hvor ophold og fiskeri fra 1. april til 31. august ikke bør finde sted.
Fiskeri fra både mm. vil også virke forstyrrende på fuglene.

 

Nord for Nivaagaard Teglværk, mellem Gammel Strandvej, Vibevej og Strandvejen, ligger 3 store søer samt flere mindre.

Det er tidligere lergrave, der var i brug indtil omkring 1920, da vandet fra Øresund under en storm brød igennem diget.

Herefter flyttede man lergravningen over på den modsatte side af Gammel Strandvej - der hvor Nivåvej, bebyggelsen Øresundsparken og den store sø nord for Nivåvej ligger.

Hvor Nivåvej udmunder i Gammel Strandvej blev der i 1921 bygget en viadukt. Fra teglværket og ud gennem viadukten blev der anlagt et dobbelt tipvognsspor, og ved hjælp af en tyk stålwire kunne man trække tipvognene med ler hjem til teglværket og sende de tomme vogne tilbage til lergraven.

Lergravssøerne er meget dybe, de kan være op til 15 meter på de dybeste steder. Der findes mange arter af ferskvandsfisk - gedde, aborre, skalle m.fl. - og det er samtidig tilholdssted for et stort og righoldigt fugle- og dyreliv.

Lergravningen stoppede i 1980.

Se også hjemmesiden om Ringovnen