TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆKLANDOMRÅDET

Opdateret: 17. januar 2017

Fredensborg Kommune har foretaget en VVM-screening af 6 ansøgningerne om fornyet vandindvindingstilladelse

Kommunen har truffet afgørelse om, at de ansøgte vandindvindingstilladelser ikke skal VVM-vurderes. Afgørelserne vedrører ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse til:
1. DGU 193.576 beliggende matr.nr. 4ax Vejenbrød By, Karlebo – Vejenbrødvej 25, 2980 Kokkedal – Vejenbrød Planteskole.
2. DGU 188.800 beliggende matr.nr. 4a Nybo By, Humlebæk – Hørsholmvej 31-33. – Hotel Nybogård
3. DGU 187.1254 beliggende matr.nr. 12a Langstrup By, Asminderød – Langstrupvej 43 – K/S Sandagergård
4. DGU 187.1259 beliggende matr.nr. 6b Endrup By, Asminderød – Endrupvej 41 – Søbakkegård
5. DGU 188.929 beliggende matr.nr. 3e Nybo By, Humlebæk – Nybovej 5 – Simons Golf
6. DGU 187. 57 beliggende matr.nr. 3a Sørup By, Grønholt – Sørupvej 45 – Sønderholt

Klagevejledning vedr. kommunens afgørelse om ikke VVM-vurdering
Kommunens afgørelse om ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse ikke skal VVM-vurderes kan, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Der kan udelukkende klages over retlige forhold.

Klagefrist
Fristen for at klage er 4 uger fra den dato afgørelsen er offentliggjort. Klage vil ikke have opsættende virkning med mindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvem kan klage?
De klageberettigede er erhvervs- og vækstministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller som varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvordan klages?
Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet skal indgives skriftligt ved brug af klagepo-talen og klagen skal sendes til kommunen. Link til klageportalen findes på www.borger.dk eller www.virk.dk - søg efter 'Klageportal'. Her findes hjælpetekster, som guider dig gennem oprettelse af klager. Fritagelse for at anvende klageportalen kan kun ske, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. Klager skal i givet fald anmode Natur- og Miljøklagenævnet om denne fritagelse.

Klagegebyr
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Betalingsregler og eventuel tilbagebetaling af gebyret ses her

Du vil blive orienteret om en eventuel klage.

Domstolsprøvelse
Kommunens og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser kan  indbringes for domstolene inden 6 måneder fra de er meddelt. Nærmere vejledning om klageregler og gebyrer kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside  www.nmkn.dk.

Clipart 1. DGU 193.576 beliggende matr.nr. 4ax Vejenbrød By, Karlebo – Vejenbrødvej 25, 2980 Kokkedal – Vejenbrød Planteskole.

1. DGU 193.576 beliggende matr.nr. 4ax Vejenbrød By, Karlebo – Vejenbrødvej 25, 2980 Kokkedal – Vejenbrød Planteskole.

Clipart 2. DGU 188.800 beliggende matr.nr. 4a Nybo By, Humlebæk – Hørsholmvej 31-33. – Hotel Nybogård

2. DGU 188.800 beliggende matr.nr. 4a Nybo By, Humlebæk – Hørsholmvej 31-33. – Hotel Nybogård

Clipart 3. DGU 187.1254 beliggende matr.nr. 12a Langstrup By, Asminderød – Langstrupvej 43 – K/S Sandagergård

3. DGU 187.1254 beliggende matr.nr. 12a Langstrup By, Asminderød – Langstrupvej 43 – K/S Sandagergård

Clipart 4. DGU 187.1259 beliggende matr.nr. 6b Endrup By, Asminderød – Endrupvej 41 – Søbakkegård

4. DGU 187.1259 beliggende matr.nr. 6b Endrup By, Asminderød – Endrupvej 41 – Søbakkegård

Clipart 5. DGU 188.929 beliggende matr.nr. 3e Nybo By, Humlebæk – Nybovej 5 – Simons Golf

5. DGU 188.929 beliggende matr.nr. 3e Nybo By, Humlebæk – Nybovej 5 – Simons Golf

Clipart 6. DGU 187. 57 beliggende matr.nr. 3a Sørup By, Grønholt – Sørupvej 45 – Sønderholt

6. DGU 187. 57 beliggende matr.nr. 3a Sørup By, Grønholt – Sørupvej 45 – Sønderholt