HØRING | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune har truffet afgørelse om ikke-VVM-pligt for forhøjelse af dige mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby, matr. 30t, Niverød By, Karlebo.jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter § 49 stk. 1 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt (1. september 2017).

Der klages via Klageportalen, som findes på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt/bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Der skal betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og som betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der er ønske om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klageberettigede er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hoved formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen jf. § 50.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt jf. § 54.

Clipart VVM notat

VVM notat

Clipart Ansøgning til KDI

Ansøgning til KDI

Clipart Skema screening VVM

Skema screening VVM