TILLADELSE | Arkiv KOKKEDALNIVÅHUMLEBÆKFREDENSBORGLANDOMRÅDET

Opdateret: 24. oktober 2019


Nu åbnes der endnu engang op for muligheden for nedsættelse af vandråd:
Lov om vandplanlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027.

Kommunerne skal således igen under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats.
Efter udkast til bekendtgørelse om vandråd mv., der har været i høring til d. 14. oktober 2019, skal kommunerne nedsætte vandrådene. Initiativet til at oprette vandråd skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf.
 

De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er;

  • relevante landsækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.


Lovens forarbejder nævner som eksempler på relevante erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan komme på tale.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

På den baggrund, og efter aftale med miljøministeren, opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden den 30. november 2019 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd.

Med udkastet til bekendtgørelse om vandråd skal kommunalbestyrelserne inden for de enkelte hovedvandoplande efter den udmeldte frist beslutte, at der skal oprettes et vandråd, hvis der er anmodet herom. Kommunerne aftaler desuden hvilken kommune, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet.

Dette vil efterfølgende blive annonceret på kommunens hjemmeside sammen med en tidsfrist for organisationernes og foreningernes indstilling af medlemmer til vandrådet.

Den kommunalbestyrelse, der varetager sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil herefter i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser indenfor hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der kan være medlem af vandrådet.

Anmodning om oprettelse af vandråd kan ske til vandloeb@fredensborg.dk.

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende
vandløbsforanstaltninger.

Skulle der være spørgsmål i forbindelse med ovenstående kan Claus Matzen kontaktes på 72 56 59 39 eller cmat@fredensborg.dk.