TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 22. juni 2020

Fredensborg Kommune har meddelt tilladelse til udvidet vandbehandling på Gunderød Vandværk a.m.b.a. for at nedbringe koncentrationerne af ammonium og nitrit i drikkevandet.

Klagevejledning vedr. kommunens afgørelse
Kommunens afgørelse om tilladelse til udvidet vandbehandling kan, jf. vandforsyningslovens §§ 75, 78 og 80, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De, der kan klage, er afgørelsens adressat, Styrelsen for Patientsikkerhed, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, jf. vandforsyningslovens § 80.
 
Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk
 
Du klager via Klageportalen, som du finder via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen.
 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Fredensborg Kommune. Hvis Fredensborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Fredensborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/.
 
Der henvises i øvrigt til gældende klagevejledning i afgørelsen.
 
Domstolsprøvelse
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.
Clipart Se tilladelsen

Se tilladelsen