TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 30. september 2019

Fredensborg Kommune har givet ny tilladelse til udledning af renset spildevand fra Fredensborg Renseanlæg til Grønholtåens sideløb.

Fredensborg Forsyning A/S har søgt om ny udledningstilladelse til udledning af renset spildevand fra renseanlægget til Grønholtåens sideløb. Baggrunden for ansøgningen er, at renseanlægget er blevet opdateret med nyt styringssystem og udbygget for at kunne behandle en større spildevandsmængde under regn.  

Projektet medfører ikke fysiske ændringer af udløbet fra Fredensborg Renseanlæg, og der vil ikke ske en ændring af Grønholtåens Sideløb.  Grønholtåens sideløb er ikke et naturbeskyttet eller målsat vandløb.

Tilladelserne er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, spildevandsbekendtgørelsens kapitel 9 og 10, bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

 

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.naevneneshus.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.   

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.

 

Clipart Se udledningstilladelsen

Se udledningstilladelsen