TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 12. april 2016

Fredensborg Kommune har givet tilladelse til at udlede tagvand fra nyt Audi hus og drænvand fra eksisterende kælder til sø på ejendommen, matr. nr. 4fz Brønsholm By, Karlebo.

Semler Gruppen skal opføre et Audi hus, der indeholder en udstillingsbygning og værksted i Kokkedal, jf. lokalplan K104. Ansøger har i den forbindelse søgt om at aflede regnvand fra bygningens tag på 4171 m2 samt fortsat at aflede vand fra dræning af en kælder på 525 m2 til sø.

Tilladelserne er givet i henhold til § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven samt spildevandsbekendtgørelsens § 17.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.  

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101

Clipart Udledningstilladelse Audi

Udledningstilladelse Audi