TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 22. juni 2020

MT Højgaard A/S har den 19. juli 2019 (med senere rettelser) søgt om tilladelse til udledning via UNI24RP til lergravssøen i Nivå med tilnavnet Nivaagaard Sø (matrikel 1æo, Nivågård Karlebo) fra det spildevandskloakerede opland NI24.

Udledningen består af tag- og overfladevand fra et nyt boligbyggeri med blandet boliger, mindre veje, parkering og grønne arealer. Fordi undergrunden består af et massivt lerlag, er det ikke muligt at håndtere regnvandet ved nedsivning, som det først var tiltænkt i spildevandsplanen.

Der er derfor søgt om tilladelse til udledning.

Klagevejledning
Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 og 3 kan jf. § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, når de ikke er specificeret i Spildevandsbekendtgørelsens § 18.

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
De klageberettigede er bl.a.:

  • Ansøger
  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som deres hovedformål
  • Landsdækkende foreninger og organisationer der varetager væsentlige rekreative interesser

Der henvises til www.mnkn.dk og naevneneshus.dk/planklagenaevnet for uddybning af klageberettigede.
En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Du følger linket ”Link via www.borger.dk” eller Link via www.virk.dk” Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med Nem-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.
Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet

Clipart Se udledningstilladelsen

Se udledningstilladelsen