TILLADELSE | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 22. juni 2018

Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv i Fredensborg Kommune har givet tilladelse til tilslutning af spildevand og tag- og overfladevand fra ejendommen Kokkedal Industripark 3, 2980 Kokkedal. 

Ansøger er LM Huse A/S som ansøger på vegne af Arriva Danmark A/S.
Ejendommen, som før har været benyttet som busterminal, ombygges og der opføres en ny Jysk butik på en del af ejendommens nordøstlige areal. 
Tilladelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3 og bestemmelserne i spildevandsbekendtgørelsens § 13 samt Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 og tilhørende tillæg. 

Klagevejledning
Tilladelsen om tilslutning til fælleskloakken med tilhørende vilkår kan ifølge § 91 i miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

De klageberettigede er bl.a.:

  • ansøger 
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelse af Natur og miljø som deres hovedformål
  • landsdækkende foreninger og organisationer der varetager væsentlige rekreative interesser

Der henvises til www.nmkn.dk for uddybning af klageberettigede i forhold afgørelsen.

En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Du følger linket ”Link via www.borger.dk” eller Link via www.virk.dk” Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med Nem-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.   

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.

Clipart Tilslutningstilladelse af spildevand og tag- og overfladevand for Kokkedal Industripark 3 2840 Kokkedal

Tilslutningstilladelse af spildevand og tag- og overfladevand for Kokkedal Industripark 3 2840 Kokkedal