TILLADELSE | Arkiv KOKKEDALNIVÅHUMLEBÆK

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune har meddelt Banedanmark tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 42 stk. 1 til at udføre sporfornyelsesarbejder m.m. på Kystbanen i perioden 24. juni 2017 – 6. august 2017 samt forberedende og afsluttende arbejder i 5 uger inden og 5 uger efter denne periode.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse i denne sag kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, offentlige myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 91 samt §§ 98-100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage på klagenævnets Klageportal. Link til klageportalen findes på klagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Der logges typisk på med Nem-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af klagenævnets hjemmeside.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelseslovens § 93. Det vil sige, at klagefristen for denne afgørelse er den 7. juni 2017. En klage skal være tilgængelig i Klageportalen senest kl 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Banedanmark vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Kommunen skal senest 3 uger efter klagefristens udløb, via Klageportalen komme med en udtalelse med bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Kommunen skal endvidere fremlægge de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse på Klageportalen. De involverede parter vil samtidig modtage en kopi af kommunens udtalelse med en frist for at afgive bemærkninger til nævnet 3 uger fra modtagelsen.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Clipart Anmeldelser af støjende arbejder

Anmeldelser af støjende arbejder

Clipart Arbejdsplads nord for Nivåvej

Arbejdsplads nord for Nivåvej

Clipart Oversigtskort Fredensborg Nord

Oversigtskort Fredensborg Nord

Clipart Oversigtskort Fredensborg Syd

Oversigtskort Fredensborg Syd

Clipart Påbud Banedanmark

Påbud Banedanmark