TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 26. september 2016

I medfør af § 3 stk. 1 i Bek. 834 af 27-06-2016 om vandløbsregulering og jævnfør Lov om vandløb § 17 stk.1 meddeles hermed afgørelse om tilladelse til udvidelse af sandfang i Bassebækken matrikel nr. 13, Ejerlav Karlebo by, Karlebo. Dalgårdsvej 4, 2980 Kokkedal.

Tilladelsen har været i høring 4 uger og der er ikke indkommet nogen klager.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.nmkn.dk.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Evt. klage skal være Natur- og Miljøklagenævnet i hænde inden den 27. oktober 2016.

Clipart Afgørelse om udvidet sandfang Bassebæk

Afgørelse om udvidet sandfang Bassebæk