TILLADELSE | NIVÅ

Opdateret: 14. december 2020

Havnefoged Linda Krogsgaard har på vegne af Nivå Havn og Strandpark søgt om tilladelse til udledning af spildevand fra spuleplads til Nivå Havns havnebassin.

Nivå Havn og Strandpark ønsker, at etablere en spuleplads på havnen til vask af lystbåde primært i forbindelse med forårs- og vinterklargøringen. Det er oplyst i ansøgningen, at vask udelukkende vil foregå med vand uden anvendelse af vaskekemikalier eller højtryksspuling. Spulepladsen vil blive etableret med bundfældningstank, sandfang og filter til fjernelse af metaller fra spildevandet. Efter rensning vil spildevandet vil blive ledt ud i havnebassinet.

Klage og søgsmål
Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnet digitale klageportal inden den d. 1 februar 2021.
 
7.1. Klageadgang
Klagefristen er fire uger fra den dag, den endelige afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag kl. 23.59.
 
 
7.2. Hvem kan klage?
Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. De klageberettigede er bl.a.:
Ansøger
Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
Landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som deres hovedformål
Landsdækkende foreninger og organisationer der varetager væsentlige rekreative interesser
 
Der henvises til www.mnkn.dk og naevneneshus.dk/planklagenaevnet for uddybning af klageberettigede.
 
En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Du følger linket ”Link via www.borger.dk” eller Link via www.virk.dk” Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Clipart Se udledningstilladelsen

Se udledningstilladelsen