TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 16. august 2019

Fredensborg Kommunes miljømyndighed har givet tilladelse til at udlede
vejvand til et nedsivningsbassin med overløb til privat grøft ved Sørupvej
3. Medbenyttelsestilladelse til udledning til den private grøft meddeles af
Fredensborg Kommune i særskilt tilladelse efter vandløbsloven.

Fredensborg Kommunes vejmyndighed har søgt om at aflede regnvand fra
et vejareal på 128 m 2 til nedsivningsbassin med overløb til privat grøft.
Projektet vedrører et vejareal på 128 m 2 , hvilket svaret til en årlig
vandmængde på ca. 73 m 3 . Nedsivningsbassinet etableres i rabat i
vejareal.
Afvandingsprojektet sker i forbindelse med udbedring af en fejltilslutning til spildevandsledningen i Sørup. Afvanding af vejstrækningen skal håndteres ved privat foranstaltning, idet der ikke eksisterer en regnvandsledning i området.
Tilladelserne er givet i henhold til § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven samt
§ 17 i spildevandsbekendtgørelsens.
Klagefristen er indtil den 13. september 2019 kl. 23:59.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.naevneneshus.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.   

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.

Clipart Se udledningstilladelsen

Se udledningstilladelsen