TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 19. juli 2019

Fredensborg Kommune har givet tilladelse til at udlede regnvand fra nyt udløb i Esrum Sø og frakoble vandet fra eksisterende udløb i Sørup Havn.

Den udledte regnvandsmængde til Esrum Sø forbliver uændret i forhold til eksisterende forhold. Projektet vil forbedre eksisterende udledning af regnvand fra området, idet regnvand fra vej-, tag- og overfladearealer vil blive renset for partikulært materiale og olie inden udledning til Esrum Sø. 

Fredensborg Forsyning A/S har søgt om at aflede regnvand fra kloakoplandet til nyt udløb. Grundet udfordringer med sediment fra eksisterende udløb i Sørup Havn, som håndterer vand fra både vandløb (Sørupgrøften) som fra Fredensborg Forsynings regnvandskloak. Det nye udløb placeres ca. 70 m fra eksisterende udløb og uden for havnebassinet.  

Tilladelserne er givet i henhold til § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven samt § 17 i spildevandsbekendtgørelsens.

Klagefristen er indtil den 23. august 2019 kl. 23:59.

 

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven.

En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.naevneneshus.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.   

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.

 

 

Clipart Udledningstilladelse inkl. bilag

Udledningstilladelse inkl. bilag