TILLADELSE | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 20. maj 2019

Fredensborg Kommune har meddelt tilladelse til at tilslutte tagvand via forsinkelsesbassin på Kokkedal Industripark 3, 2980 Kokkedal, matr. nr. 4cf, Brønsholm By, Karlebo.
LM huse A/S har på vegne af grundejer ansøgt om tilladelse til at tilslutte tagvand via et forsinkelsesbassin til Fredensborg Forsynings regnvandskloak.
Tagvandet stammer fra et byggemarked, der skal bygges på matr. Nr. 4cf, Brønsholm By, Karlebo.
Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven,samt spildevandsbekendtgørelsens § 13.
 

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven.
En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.

Clipart Udledningstilladelse inkl. bilag

Udledningstilladelse inkl. bilag