TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 11. maj 2020

Fredensborg Kommune har meddelt tilladelse til at tilslutte tag- og overfladevandvand fra Benediktevej 32, 3480 Fredensborg, matr. nr. 5ev, Asminderød by, Asminderød.

Arkitec A/S har ansøgt om tilladelse til at tilslutte tag- og overfladevand til Fredensborg Forsynings regnvandskloak. 

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven, samt spildevandsbekendtgørelsens § 13. 

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven. 
En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. 
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.
 
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.   
 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.
 
Klagefristen er den 1. juni 2020 kl. 23:59.
 
Clipart Udledningstilladelse inkl. bilag

Udledningstilladelse inkl. bilag