TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 7. februar 2019

Fredensborg Kommune har givet tilladelse til tilslutning af spildevand fra nyt Pleje- og rehabiliteringscenter til Fredensborg Forsyning A/S spildevandskloak på ejendommen, matr. nr.4a, Øverste Torp By og matr. nr. 8ax, Dageløkke By i Humlebæk.

Ansøger har i den forbindelse søgt om at aflede spildevand til forsyningsselskabets spildevandsledning i forbindelse med etablering af et pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk. 

Tilladelserne er givet i henhold til § 28 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven samt spildevandsbekendtgørelsens § 13. 

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.naevneneshus.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.   

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.

Clipart Se tilslutningstilladelsen

Se tilslutningstilladelsen