TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 4. marts 2019

Fredensborg Kommune har meddelt tilladelse til tilslutning af industrispildevand fra eksisterende vaskehal på F 24, Slotsgade 25, 3480 Fredensborg. Tilladelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30 stk. 1. 

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.naevneneshus.dk  inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.

Clipart Se tilladelse til tilslutning

Se tilladelse til tilslutning