TILLADELSE | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 7. marts 2019

Fredensborg Kommune har meddelt tilladelse til at tilslutte oppumpet renset grundvand på Kokkedal Industripark 3, 2980 Kokkedal, matr. nr. 4cf, Brønsholm By, Karlebo.

Jord Miljø A/S har på vegne af grundejer ansøgt om tilladelse til at tilslutte oppumpet renset grundvand til Fredensborg Forsynings regnvandskloak. Det oppumpede grund stammer fra en kælder, der skal tømmes for vand og efterfølgende fra byggegruben, når der efterfølgende bygges igen på matr. Nr. 4cf, Brønsholm By, Karlebo.  Der er ansøgt om til¬ladelse til at aflede vandet periodevist med maksimalt 10 l/s i perioden fra foråret 2019 til byggeriet er færdigt.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven samt spildevandsbekendtgørelsens § 13. 

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven. 
En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Kla-geportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.   

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.

Clipart Se tilladelsen her

Se tilladelsen her