TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 4. februar 2019

Fredensborg Kommune har meddelt tilladelse til at tilslutte oppumpet ren¬set grundvand fra afværgeanlæg beliggende på Bakkegårdsvej 201, 3050 Humlebæk, matr. nr. 5q, Øverste Torp By, Humlebæk.

Niras A/S har på vegne af Region Hovedstaden ansøgt om tilladelse til at til-slutte oppumpet renset grundvand fra 7 afværgeboringer, der etableres på matr. Nr. 2æi og 5q, Øverste Torp By, Humlebæk. Der er ansøgt om tilladelse til at aflede vandet med 2,8 l/s i den periode, hvor afværgepumpningen skal forløbe.

Tilladelserne er meddelt i henhold til § 28 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven samt spildevandsbekendtgørelsens § 13. 

Klagefristen er indtil den 5. marts 2019 kl. 23:59.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven. 
En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.   

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.

Clipart Se tilladelsen

Se tilladelsen