TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 9. marts 2018

Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv i Fredensborg Kommune har givet tilladelse til tilslutning af drænvand fra Fredensborg Atletikstadion, samt afgjort om ikke VVM-pligt.

Ansøger er rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgensen & Co. A/S, på vegne af Center for Læring, Fritid og Sundhed i Fredensborg Kommune.

Projektet omhandler renovering af atletikfaciliteterne på Fredensborg Atletikstadion, blandt andet etablering af ny rundløb/ligeløbsbane, længdespring og spydkast i kunststofbelægning samt ny kuglestødsbane. Samlet areal der skal renoveres andrager ca. 4.300 m2.

Tilladelserne er givet i henhold til tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3 og bestemmelserne i spildevandsbekendtgørelsens § 9 samt Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020. Ansøgningen er desuden vurderet ift. anlæggets indvirkning på miljøet (VVM) i medfør af planlovens § 11g samt af § 3, stk. 2, jf. punkt 10b på bilag 2 i VVM bekendtgørelsen (VVM-screening).

Klagevejledning
Tilladelsen om tilslutning til fælleskloakken med tilhørende vilkår kan ifølge § 91 i miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen om, at der ikke er VVM-pligt kan ifølge planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om afgørelsens lovlighed, herunder tilvejebringelse, men ikke over afgørelsens hensigtsmæssighed.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.

Clipart •	Tilslutningstilladelse til drænvand fra Fredensborg Atletikstadion inkl. bilag 1-6

• Tilslutningstilladelse til drænvand fra Fredensborg Atletikstadion inkl. bilag 1-6