TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 12. november 2018

Fredensborg Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovens §17  samt § 3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering til at etablere nyt dræn fra matr. 4a, Avderød By, Karlebo til Tjæredamsafløbet, der bliver ligeledes givet tilladelse efter vandløbslovens §5 og §63 til medbenyttelse af det eksisterende rørlagte vandløb. 

Klagevejledning 
Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan klage?

  • Den, afgørelsen er rettet til
  • Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Sådan klager du
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3B, 2610 Kokkedal. Det er Miljø- Fødevareklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Klagefristen
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af det endeligt vedtagne regulativ. Det vil sige at du kan klage indtil 10. december 2018 kl 23.59. 

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Clipart Se tilladelsen

Se tilladelsen