TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 4. september 2019

Fredensborg Kommune har givet tilladelse til tilslutning af regnvand fra nyt Pleje- og rehabiliteringscenter til Fredensborg Forsyning A/S regnvandsledning på ejendommen, Boserupvej 601, matr. nr.60, Dageløkke By i Humlebæk.

Ansøger har søgt om at aflede regnvand fra forsinkelsesbassin til forsyningsselskabets regnvandsledning i forbindelse med etablering af  pleje- og rehabiliteringscentret i Humlebæk.

Tilladelserne er givet i henhold til §28 i miljøbeskyttelsesloven.

Klagevejledning
Tilladelsen om tilslutning af regnvand til forsyningsselskabets kloaksystem kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven.

En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.naevneneshus.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.   

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.

 

Clipart Se tilslutningstilladelsen

Se tilslutningstilladelsen