TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 9. marts 2018

Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv i Fredensborg Kommune har givet tilladelse til at nedsive vejvand i grøft fra ny adgangsvej til plejecenteret i Humlebæk.
Ansøger er rådgivende ingeniørfirma CIWI A/S, på vegne af vejmyndigheden i Fredensborg Kommune.

Projektet omhandler nedsivning af regnvand fra en ny adgangsvej til det nye pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk, Fredensborg Kommune, i forlængeles af den sydlige del af Boserupvej over eksisterende cykel- og gangsti (Langebjergstien).

Tilladelserne er givet i henhold til § 19 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven samt spildevandsbekendtgørelsens § 40 og Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 91 og § 98 i miljøbeskyttelsesloven. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101

Clipart Tilladelse til nedsivning af vejvand

Tilladelse til nedsivning af vejvand

Clipart Ansøgningen

Ansøgningen