TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 6. oktober 2016

Fredensborg Kommune har givet tilladelse efter Vandløbsloven og Bekendtgørelse om Vandløbsregulering og -restaurering[1] til etablering af nyt dræn mellem Sølyst Sø og Brandammen matr. 11e og 11al Niverød By, Karlebo samt afgørelse om ikke VVM-pligt.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen videresendes gennem Klageportalen til Fredensborg Kommune.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Clipart Reguleringstilladelse og VVM

Reguleringstilladelse og VVM

Clipart Bilag 1 VVM skema

Bilag 1 VVM skema

Clipart Bilag 2

Bilag 2

Clipart Bilag 3

Bilag 3