TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 8. december 2020

Fredensborg Kommune har den 8. december 2020 meddelt tilladelse til etablering af ero­sions­sikring og kompen­sa­tions­fodring med sand på Gammel Strandvej 6-10 og 16-30, 2990 Nivå, matr. nr. 7000b og 1afa, Nivågård, Karlebo.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 3 stk. 1 i kystbeskyttelsesloven (lovbkg. 705 af 29. maj 2020)

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og fødevarerklagenævnet, jf. § 18 i kyst­be­skyt­telsesloven.

En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via Kla­ge­por­ta­len på hjem­me­siden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet af­gørelse, se yderligere i tilladelsen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget kla­ger.  

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske in­den 6 måneder fra af­gø­rel­serne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. kystbeskyttelsesloven § 18.

Klagefristen er den 5. januar 2021 kl. 23:59.

Clipart Se tilladelsen

Se tilladelsen