TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 12. juli 2018

Fredensborg Kommune har meddelt tilladelse til etablering af en boring til indvinding af vand på Præstemosevej 10A, 3480 Fredensborg. Boringen ønskes anvendt til indvinding af 1.000 m3 vand årligt. Der er endnu ikke givet en endelig indvindingstilladelse.

Etablering af boringen og en fremtidig indvinding er omfattet af Miljøvur-deringslovens bilag 2. Det skal derfor vurderes, om boringsetableringen og indvindingen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 21.

Fredensborg Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at tilladelse til boring og vandindvinding fra boringen ikke må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af bestemmel-serne om VVM-pligt.

Klagevejledning vedr. kommunens afgørelser 
Kommunens afgørelse om tilladelse til boringsetablering kan, jf. vandforsyningslovens §§ 75, 78 og 80, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De, der kan klage, er afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, jf. vandforsyningslovens § 80.

Kommunens afgørelse om, at en fremtidig indvinding ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøvuderingslovens § 49, stk. 1. Der kan udelukkende klages over retlige forhold. De klageberettigede er jf. lovens § 50, stk. 1 enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagefristen er, for begge afgørelser, fire uger fra den dag, afgørelserne er meddelt og offentliggjort her.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Fredensborg Kommune. Hvis Fredensborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Fredensborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk

Der henvises i øvrigt til gældende klagevejledning i begge afgørelser.

Domstolsprøvelse
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Clipart Se VVM-afgørelsen for Præstemosevej 10A

Se VVM-afgørelsen for Præstemosevej 10A

Clipart Se boretilladelse

Se boretilladelse