TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 9. marts 2018

Etablering af en brinksikring på en ca. 50 m. lang strækning i Nivåen fra st. 7.260 – 7.310 ved Gl. Strandvej 30 2990 Nivå. 

Fredensborg Kommune vil give tilladelse efter vandløbslovens bestemmelser (Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26/01/2017 §§ 16 og 17) samt bekendtgørelse om regulering og restaurering af vandløb (bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 § 3)
Fredensborg Kommune meddeler dispensation til at etablere en sikring af åbrinken på en ca. 50 m lang stræk i Nivåen. Fra st. 7.260 – St. 7.310 således som angivet i vilkår for dispensationen.
Afgørelsen er truffet af administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 65 med henvisning til § 3. Samt afgørelse om at projektet ikke er VVM pligtigt. 

Klagevejledning til §3 dispensationen
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb (22-12-2017). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen. Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

Klagevejledning til afgørelsen om ikke VVM
Fredensborg Kommunes afgørelse om ikke VVM pligt, kan i henhold til planloven påklages til Planklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb (22-12-2017). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i afgørelsen.
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

 

Clipart Afgørelse om ikke-VVM vurdering

Afgørelse om ikke-VVM vurdering

Clipart Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Clipart Høring af reguleringstilladelsen

Høring af reguleringstilladelsen