TILLADELSE | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 17. februar 2016

Fredensborg Kommune har givet tilladelse til midlertidig at tilslutte drænvand fra udgravning til kælder og kloaktracé til offentlig kloak i forbindelse med opførelse af nyt Audi hus på ejendommen Kokkedal Industripark 6 i Kokkedal.
Ejendommen ligger i separatkloakeret opland og drænvand, som i dette tilfælde betragtes som spildevand, skal afledes til Fredensborg Forsynings spildevandskloak.
Tilladelsen vedrører afledning af max. 520 m3 drænvand fra byggepladsen.
Tilladelsen er givet i henhold til § 28 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven og § 9 i spildevandsbekendtgørelsen.


Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.
 

Clipart Midlertidig tilslutning af drænvand

Midlertidig tilslutning af drænvand