TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 13. maj 2019

Naturbeskyttelsesloven
Fredensborg Kommune meddeler i forbindelse med oprydning af Karlebo Skydebane dispensation til restaureringsprojekt i beskyttede naturarealer på matr.nr. 2d, 3ae, 3aø Niverød By, Karlebo samt matr.nr. 12f Langstrup By, Asminderød.

Projektet omfatter fældning af krat i forbindelse med der skal  bortgraves forurenet jord, lukning af drængrøfter for at genskabe en naturlig vandstand samt gravning af 3 mindre vandhuller.

Vandløbsloven
Fredensborg Kommune meddeler tilladelse til afbrydelse af drængrøfter på matrikel nr. 3ae, 2d og 3aø Niverød By, Karlebo i Langstrup Mose. Drængrøfterne afbrydes ved at der på kortere strækninger opsættes tværstillede vandfaste krydsfinerplader med jordfyldning af ca. 5 meters længde på begge sider af pladen.

Planloven
Fredensborg Kommune meddeler i forbindelse med oprydning af Karlebo Skydebane en landzonetilladelse til etablering af tre søer på ca. 300-350 m², tilsammen ca. 1.000 m² på matr.nr. 3ae Niverød By, Karlebo. Arealet vil blive anvendt som rekreativt område efter genopretningen. Der bliver ikke yderligere rekreativ anvendelse af området, da der ved retableringen ikke bliver åbnet op for yderligere offentlig færdsel til arealerne.

I forhold til det ansøgte præciseres, at søerne ikke må anvendes til fiskesø, put-and-take-sø eller lignende.

 

Klagevejledning (Naturbeskyttelsesloven og Vandløbsloven)
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 og vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb den 10-06-2019.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen. Fredensborg Kommune vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

Klagevejledning (Planloven)
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til planlovens § 58 påklages til Planklagenævnet. Se klagevejledning i vedlagte kopi af afgørelsen.

En eventuel klage skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb den 10-06-2019.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen. Fredensborg Kommune vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering. Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

 

Clipart Tilladelse til afbrydelse af grøfter i Langstrup Mose

Tilladelse til afbrydelse af grøfter i Langstrup Mose

Clipart Landzonetilladelse til etablering af 3 søer i Langstrup Mose

Landzonetilladelse til etablering af 3 søer i Langstrup Mose

Clipart Dispensation til oprydning m.m. på Karlebo Skydebane

Dispensation til oprydning m.m. på Karlebo Skydebane