TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 14. februar 2020

Fredensborg Kommune giver hermed tilladelse til etablering og drift af en delvis nedgravet container til opbevaring af fast hestegødning på ejendommen Slottet 1 mfl.
Tilladelsen gives efter miljøbeskyttelseslovens § 19 (LBK nr. 1218 af 25.11.2019 om miljøbeskyttelse).

Kommunen fører som myndighed tilsyn med at vilkårene i denne tilladelse overholdes.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse i denne sag kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat, foreninger og organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 91 samt §§ 98-100.

Eventuel klage skal indgives på Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal. Link til klageportalen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Der logges på via www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med Nem-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det er en betingelse for Natur og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelseslovens § 93. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
En klage skal være tilgængelig i Klageportalen senest kl 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.
Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Denne bestemmelse indebærer dog ingen begrænsninger i Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Clipart Se tilladelsen

Se tilladelsen

Clipart Bilag 1 - udformning af containeren

Bilag 1 - udformning af containeren

Clipart Bilag 2 - dokumentation for tæthed og styrke

Bilag 2 - dokumentation for tæthed og styrke

Clipart Bilag 3 - placering af gødningsopbevaringsanlæg

Bilag 3 - placering af gødningsopbevaringsanlæg