TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 8. december 2020

Fredensborg Kommune har givet tilladelse til kystbeskyttelse i kommunalt fællesprojekt med bidragspligt i form af erosionssikring og sandfodring af strækning på Gl Strandvej mellem Nivå Havn og Sletten Havn.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til kystbeskyttelseslovens § 18, stk. 3 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du kan klage direkte via Klageportalen, du logger på med NEM-ID. Klageportalen kan også findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen og på: Naevneneshus.dk
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering

Clipart Se tilladelse til kystbeskyttelse

Se tilladelse til kystbeskyttelse

Clipart Se bilag 1 - Ansøgning og projektet

Se bilag 1 - Ansøgning og projektet

Clipart Bilag 2 - Notat om bidragsfordeling

Bilag 2 - Notat om bidragsfordeling

Clipart Bilag 3 - Væsentlighedsvurdering

Bilag 3 - Væsentlighedsvurdering

Clipart Bilag 4 - VVM skema og screeningsnotat

Bilag 4 - VVM skema og screeningsnotat

Clipart Bilag 5 - Kystplan Nivå Havn til Sletten Havn

Bilag 5 - Kystplan Nivå Havn til Sletten Havn

Clipart Bilag 6 - Screening af kystområde 4

Bilag 6 - Screening af kystområde 4