TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 17. september 2018

Fredensborg Kommune har givet miljøtilladelse til ejendommen Endrupvej 41, 3480 Fredensborg  i medfør af §16b i  Husdyrloven.
Tilladelsen omfatter udvidelse af dyreholdet og lovliggørelse af en eksisterende stald og opførelse af en ny stald
Nærmere oplysning om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Byudvikling, Miljø og Erhverv,  tlf. 72 56 50 00.
 

Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger efter offentliggørelse, det vil sige, at eventuel klage skal være indsendt til Klageportalen senest den 16-10 2018.

Klageberettigede er enhver der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v. som angivet i tilladelsen.

Såfremt tilladelsen bliver påklaget af andre indenfor klagefristen vil du blive orienteret.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen er en digital selvbetjeningsløsning, som du finder på www.nmkn.dk. Her kan du også finde vejledning til, hvordan du klager. Klagen sendes gennem Klageportalen til Fredensborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrsatsen er på 900 kr for private og 1800 kr for virksomheder og organisationer.. Såfremt man får medhold i klagen tilbagebetales gebyret

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan også anlægge et civilt søgsmål ved domstolene. Dette skal i givet fald skal være anlagt inden 6 måneder efter, at tilladelsen er meddelt.