TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 12. november 2018

Fredensborg Kommune har givet miljøtilladelse til ejendommen Digelsvej 5, 3480 Fredensborg  i medfør af §10 i  Husdyrgodkendelsesloven. Tilladelsen omfatter udvidelse af dyreholdet og opførelse af en ny stald
 

Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger efter offentliggørelse, det vil sige, at eventuel klage skal være indsendt til Klageportalen senest den 11-12  2018.

Klageberettigede er enhver der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v. som angivet i tilladelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen er en digital selvbetjeningsløsning, som du finder på www.nmkn.dk. Her kan du også finde vejledning til, hvordan du klager. Klagen sendes gennem Klageportalen til Fredensborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrsatsen er på 900 kr for private og 1800 kr for virksomheder og organisationer. Såfremt man får medhold i klagen tilbagebetales gebyret.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan også anlægge et civilt søgsmål ved domstolene. Dette skal i givet fald skal være anlagt inden 6 måneder efter, at tilladelsen er meddelt