TILLADELSE | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune har givet tillæg til miljøtilladelse til ejendommen Lågegyde 145, 2980 Kokkedal i medfør af §10 i  Lov om  miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, Lovbekg. nr 442 af 15-5-2016.

Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger efter offentliggørelse, det vil sige, at eventuel klage skal være indsendt til Klageportalen senest den 5-12 2017.

Klageberettigede er enhver der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v. som angivet i tilladelsen.

Såfremt tilladelsen bliver påklaget af andre indenfor klagefristen vil du blive orienteret.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen er en digital selvbetjeningsløsning, som du finder på www.nmkn.dk. Her kan du også finde vejledning til, hvordan du klager. Klagen sendes gennem Klageportalen til Fredensborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Oplysninger om gebyrets størrelse, og hvordan det betales findes også på Klageportalen. Såfremt man får medhold i klagen tilbagebetales gebyret

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan også anlægge et civilt søgsmål ved domstolene. Dette skal i givet fald skal være anlagt inden 6 måneder efter, at tilladelsen er meddelt.

Clipart Se tilladelsen her

Se tilladelsen her