TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 6. juli 2016

Fredensborg Kommune har givet tilladelse til udvidelse af dyreholdet på ejendommen Brunemarksvej 3, 3490 Kvistgård i medfør af §10 i  Lov om  miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, Lovbekg. nr 442 af 15-5-2016
Dyreholdet omfatter 6.000 høns til ægproduktion.

 
 

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v.
 
En eventuel klage indsendes  til  Klageportalen. Der er direkte link til disse steder via forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen.
 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort jf. husdyrgodkendelseslovens § 90.