TILLADELSE | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 7. oktober 2019

Plan-, Klima og Miljøudvalget har d. 2. februar 2016 givet tilladelse til udvidelse af ridehal, flytning af stald og etablering af ny møddingsplads på ejendommen Lågegyde 145, 2980 Kokkedal i medfør af §10 i Lovbekg. Nr. 868 af 3-6 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug.

 

 

 

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. en evt. klage skal være modtaget senest d. 8-3 2016

En eventuel klage til Klageportalen indsendes via ww.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen. 

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort jf. husdyrgodkendelseslovens § 90.