TILLADELSE | Arkiv KOKKEDALHUMLEBÆKFREDENSBORG

Opdateret: 3. april 2020

Fredensborg Kommune giver hermed en tidsbegrænset tilladelse til udvidelse af åbningstiden for genbrugspladserne på Bakkegårdsvej 2, 3050 Humlebæk, Højvangen 25, 3480 Fredensborg og Vandtårnsvej 2, 2980 Kokkedal i Fredensborg Kommune for at minimere smittefaren ved Corona virus blandt personalet og brugerne af genbrugspladserne.

 

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan påklages af virksomheden selv, foreninger og organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens § 91.

Klage skal som udgangspunkt indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal senest ved klagefristens udløb, d. 1. maj 2020.

En vejledning i brug af klageportalen kan findes ved at følge nedenstående link:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/

I særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. For en nærmere beskrivelse heraf henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Hvis du opfylder reglerne for at klage uden om klageportalen, skal din klage sendes til:

Team Miljø    
Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv
Fredensborg Kommune,
Egevangen 3B,
2980 Kokkedal
eller på e-mail til miljoe@fredensborg.dk.

Fredensborg Kommune sørger for at sende din klage videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der foreligger særlige forhold, der gør, at du kan blive fritaget for at bruge klageportalen. Du får besked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, om din anmodning om at klage uden om klageportalen kan imødekommes. En evt. klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Søgsmål og aktindsigt
Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstol inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i kommunens dokumenter i sagen.