TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune meddeler i henhold til planlovens § 35 landzonetilladelse til ændret anvendelse i forbindelse med midlertidig bygge- og oplagsplads på en del af matrikel nr. 7t, Dageløkke By Humlebæk.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

  • Landzonetilladelsen er tidsbegrænset frem til 1. december 2018, hvor arbejdet på arealerne forventes afsluttet. 
  • At det ansøgte anlægges og etableres i henhold til fremsendte tegning.
  • At Fredensborg Kommune får de i ansøgningen omtalte nivelleringsplaner ved etablering af bygge- og oplagspladsen og i forbindelse med genetablering af arealet i dec. 2018.
  • At det omtalte areal som en del af matr. nr. 7t kun benyttes til bygge- og oplagsplads og ikke til beboelse for arbejdere. 
  • At der sikres tilkørselsforhold ved Dageløkkevej nr. 33 i hele bygge- og anlægningsperioden. 
  • At lysmasterne på i området slukkes ved almindelig arbejdstid ophør og at de ikke er til gene for de omkringliggende boliger.  
  • At evt. byggepladshegn omkring arealet holdes i for området afdæmpede farver. 

Tilladelsen er baseret på situationsplan dateret den 27. oktober 2017 med tegn. nr. TCOWD – B -10-013246-020 modtaget den 30. januar 2018. 

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.
Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. Du klager via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan du finde på www.borger.dk og www.virk.dk, ved at søge efter´Klageportal’. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betaleet gebyr på 1.800 kr. Gebyrets størrelse reguleres hvert år. Du betaler gebyret medbetalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Afgørelsen kan påklages af ministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 58 stk. 1.

Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Planklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages til fuld efterprøvelse af både rets og skønsspørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, jf. planlovens § 60. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder,fra afgørelsen er offentliggjort jf. planlovens § 62. Du kan læse mere om forholdene ved at klage her: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Clipart Se landzonetilladelsen

Se landzonetilladelsen

Clipart Se situationsplan

Se situationsplan