TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 11. oktober 2021

Fredensborg Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til at der på ejendommen kan opføres et nyt enfamiliehus på 222 m², der skal opføres iht. retningslinjerne i Lokalplan F33.

Lokalplan F33 har blandt andet til formål at sikre bebyggelsens landsbykarakter ved at ny bebyggelse gives en placering, udformning og materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. Der er ikke ansøgt eller meddelt dispensationer for bestemmelserne i lokalplanen, og det forventes derfor, at projektet overholder lokalplanen. 

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. Du klager via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan du finde på https://naevneneshus.dk/. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyrets størrelse reguleres hvert år. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune).

Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Afgørelsen kan påklages af ministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 58 stk. 1.

Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Planklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages til fuld efterprøvelse af både retsog skønsspørgsmål.

Clipart Se landzonetilladelsen

Se landzonetilladelsen