TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 16. april 2020

Fredensborg Kommune har den 29. januar 2020 modtaget ansøgning fra bygherre i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018.

Det sker i forbindelse med etablering af 58 boliger på Sølyst Strandpark, 2990 Nivå, Matr. nr. 11as, Niverød by, Karlebo.

Lovgrundlag
Ansøgningen er behandlet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), jf. Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018.
 
Fredensborg Kommune har vurderet at byggeprojektet, herunder spildevandsanlæg og varmeanlæg er omfattet af bilag 2 pkt. 10 om infrastrukturanlæg.
 
  • Pkt. 10b - Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg
  • Pkt. 10g Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)
  • Pkt. 10m - Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1 (grundvandssænkning)
  • Pkt. 11c - Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1 (afledning af overfladevand)
Afgørelse 
Fredensborg Kommune har på baggrund af sagen vurderet, at projektet med etablering af 58 boliger på arealet ved Sølyst Strandpark ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger hverken i anlægsfasen, i driftsfasen eller i samspil med andre projekter i området. Fredensborg kommunen træffer derfor afgørelse om, at projektet ikke udløser krav om miljøkonsekvensvurdering også kaldet VVM-pligt.
 
Projektet er dermed ikke omfattet af VVM-pligt, og kan igangsættes og gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.
 
Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven - Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) ”Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018”.
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du
 
klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/). 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
 
Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. 
 
Betingelser mens en klage behandles 
Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.” 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
 
Clipart Se afgørelsen her

Se afgørelsen her