TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune meddeler revision af miljøgodkendelsen til genbrugspladsen på Bakkegårdsvej 404B i Humlebæk, idet der er gået mere end 8 år siden miljøgodkendelsen til genbrugspladsen blev meddelt og vilkårene ikke længere er tidsvarende. Samtidig meddeles  miljøgodkendelse til udvidelse af genbrugspladsen.

Klagevejledning 
I medfør af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 kan kommunens afgørelse i henhold til § 33 stk. 1 og § 41b påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er afgørelsens adressat, enhver der har individuel interesse i sagens udfald samt de i Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100 nævnte klageberettigede interesseorganisationer i det omfang de er klageberettigede i den konkrete sag.

Klage skal som udgangspunkt indgives via klagenævnets klageportal senest ved klagefristens udløb, d. 17. august 2017.
En vejledning i brug af klageportalen kan findes på http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/
I særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. For en nærmere beskrivelse heraf henvises til Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Hvis du ønsker at klage uden om klageportalen, skal din klage sendes til: 

Fredensborg Kommune sørger for at sende din klage videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der foreligger særlige forhold, der gør, at du kan blive fritaget for at bruge klageportalen.

Du får besked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, om din anmodning om at klage uden om klageportalen kan imødekommes.

Søgsmål
Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

Clipart Se miljøgodkendelsem

Se miljøgodkendelsem