TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 23. december 2019

Fredensborg Kommune har givet en revideret tilladelse til tilslutning af regnvand fra nyt Pleje- og rehabiliteringscenter til Fredensborg Forsyning A/S regnvandsledning på ejendommen, Boserupvej 601, matr. nr.60, Dageløkke By i Humlebæk.
 
Ansøger har søgt om en revideret tilladelse til tilslutning af regnvand til Fredensborg Forsyning A/S kloak pga., at det projekterede grønne tag erstattes af et fast tag i forbindelse med opførelse af plejecenter i Humlebæk. Konsekvensen af det ændrede projekt er, at vandmængden øges og der derved ledes ekstra 490 m2 tagvand til regnvandssystemet. 
 
Tilladelserne er givet i henhold til §28 i miljøbeskyttelsesloven.
 
Klagevejledning
Tilladelsen om tilslutning af regnvand til forsyningsselskabets kloaksystem kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.naevneneshus.dk inden klagefristens udløb.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.  
 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.
Clipart Revideret tilladelse til tilslutning af regnvand til Fredensborg Forsyning A/S regnvandsledning

Revideret tilladelse til tilslutning af regnvand til Fredensborg Forsyning A/S regnvandsledning