TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 28. oktober 2016

Fredensborg Kommune giver hermed tilladelse efter § 17 i vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december 2015) og §3 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –
restaurering m.v., til regulering af brinkerne på strækninger af det offentlige vandløb Donse Å, st. ca. 4905-4965 og st ca. 4855-4870.

Ansøger er Semler Ejendomme.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til vandløbslovens § 80 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.  

Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

Clipart Se reguleringstilladelsen

Se reguleringstilladelsen