TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 19. april 2018

Fredensborg Kommune giver hermed tilladelse efter §17 i vandløbsloven til midlertidig afvanding af arealerne på Teglbakken i forbindelse med byggemodning af arealerne.

Ansøger Teglbakke, Niverød P/S.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til vandløbslovens § 80 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.   

Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

Clipart Se reguleringstilladelsen

Se reguleringstilladelsen