TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 17. juli 2018

Fredensborg kommune giver hermed tilladelse efter § 37 i vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017) og §3 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v., til restaurering af Grønholt Å.

Ansøger er Fredensborg Kommune.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.   

Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

Clipart Se afgørelsen for Grønholt Å

Se afgørelsen for Grønholt Å