TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 1. april 2019

Fredensborg Kommune meddeler påbud om retablering af en moses tilstand, afslag på rørføringer samt lovliggørende dispensation til oprensning af tørvegrave i mosen på matr.nr. 7aa Danstrup By, Asminderød.

Klagevejledning 
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb den 29-04-2019. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ejer og bruger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering